06-50 45 13 02 info@dietisthetijtje.nl

Algemene voorwaarden
Diëtistenpraktijk Het IJtje

VOEDING, LEEFSTIJL EN COACHING

Diëtistenpraktijk Het IJtje

Algemene voorwaarden

Artikel 1. Definities Diëtist
In de algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij nadrukkelijk anders is aangegeven.
Diëtist: Professional, die voedingsvoorlichting en dieetadvisering levert en die volgens de wet Beroepen in de Individuele Gezondheidszorg bevoegd is de titel diëtist te voeren.
Cliënt: Degene aan wie door de diëtist advies verleend wordt.
Praktijkadres: De locatie waarop de praktijk van de diëtist gewoonlijk wordt uitgevoerd. De hierboven gedefinieerde begrippen worden hierna respectievelijk genoemd: diëtist, cliënt en praktijkadres.

Diëtist Hilversum

Neem vandaag nog contact op!

Bij Diëtistenpraktijk Het IJtje kunt u voor persoonlijk voedingsadvies terecht in Hilversum, Bussum en in Eemnes.
Wilt u dat Diëtistenpraktijk Het IJtje gelijk contact met u opneemt?
Bel dan naar 06-50 45 13 02 of vul het contactformulier in.

Artikel 2. Vergoeding zorgverzekeraars
Gecontracteerde zorg Diëtistenpraktijk Het IJtje:
Dieetadvisering is voor 3 uur opgenomen in de basisverzekering. U dient wel rekening te houden met het eigen risico. Kinderen onder de 18 jaar hebben geen eigen risico. Diëtistenpraktijk Het IJtje heeft contracten afgesloten voor het verlenen van dieetzorg met alle zorgverzekeraars. Het bedrag verschilt per zorgverzekeraar, maar gemiddeld is dat 15/16 euro per kwartier. In de overeenkomsten die met de zorgverzekeraars zijn afgesloten zijn prijsafspraken gemaakt voor de te verlenen dieetzorg binnen de vergoedingsmogelijkheden. De client dient zelf na te gaan in hoeverre hij/zij gebruik kan maken van een aanvullende verzekering.
Niet-gecontracteerde zorg diëtistenpraktijk Het IJtje:
Indien de 3 uur uit de basisverzekering opgemaakt is en de cliënt niet beschikt over een aanvullende dieetadvisering of deze reeds is verbruikt, wordt er een tarief van 18,75 euro per 15 minuten gehanteerd.

Artikel 3. Consult-tijd:
Elk consult is opgebouwd uit contact tijd en uit individueel dieetadvies. Met contact tijd wordt bedoeld de tijd die de diëtist rechtstreeks aan de cliënt besteedt. Alle administratieve handelingen zoals bijvoorbeeld; het berekenen van de voeding, het rapporteren naar de huisarts of het bestellen van drinkvoeding vallen onder het individueel dieetadvies.
Behandeltijd diëtist:
Intakegesprek: 60 minuten contact tijd + 0-45 minuten individueel dieetadvies; Vervolgconsult: 30 minuten contact tijd + 0-45 minuten individueel dieetadvies; Vervolg consult lang: 45 minuten contact tijd + 0-45 minuten individueel dieetadvies; Inhoudelijk telefonisch, mail of online consult: 15-30 contact tijd + 0-45 minuten individueel dieetadvies.

Artikel 4: Betaling diëtist:
Diëtistenpraktijk Het IJtje dient indien er vanuit de basisverzekering gedeclareerd kan worden de rekening rechtstreeks in bij de zorgverzekeraars waar de diëtistenpraktijk een contract mee heeft. Als de behandeling binnen het eigen risico valt, zal de cliënt een rekening krijgen van de zorgverzekeraar. Indien de cliënt de rekening zelf betaalt, zal de diëtist een factuur maken. De rekening dient dan binnen 14 dagen na de factuurdatum betaald te worden op rekeningnummer: NL60RABO0331984482 ten name van Diëtistenpraktijk Het IJtje.

Artikel 5: Incasso diëtist:
Bij het uitblijven van betaling binnen de gestelde termijn van 14 dagen na facturatiedatum, is de opdrachtgever in gebreke zonder dat daartoe een nadere ingebrekestelling nodig is. Zolang de opdrachtgever in gebreke blijft aan zijn/haar verplichtingen te voldoen, zullen alle kosten welke verband houden met de inning van de desbetreffende vordering in rekening worden gebracht bij de opdrachtgever. Onder deze kosten worden uitdrukkelijk mede verstaan de kosten ter incasso door een incassobureau en gerechtelijke kosten. In het algemeen zal eerst een herinnering gestuurd worden. Bij een 2e betalingsherinnering zal de vordering worden verhoogd met € 5,00 administratiekosten, bij een 3e betalingsherinnering met € 10,00.

Artikel 6: Verhindering diëtist:
Indien de cliënt verhinderd is om op afgesproken datum en tijdstip op het praktijkadres aanwezig te zijn, dient hij/zij de diëtist hiervan zo spoedig mogelijk op de hoogte te stellen. Indien de cliënt binnen 24 uur voor genoemd tijdstip bericht van verhindering aan de diëtist geeft, dan wel geen zodanig bericht geeft, is de diëtist gerechtigd om het honorarium voor de desbetreffende afspraak aan de cliënt in rekening te brengen. Deze kosten kunnen niet gedeclareerd worden bij de zorgverzekeraar.

Artikel 7: Klachten diëtist:
Bespreek uw probleem eerst met de diëtist. Misschien komt u er samen al uit als u kenbaar maakt waarover u ontevreden bent of wat u bij een volgende behandeling anders wilt. Het beste is om er een aparte afspraak voor te maken, zodat uw behandelaar voldoende tijd voor u kan uittrekken. U kunt dan samen zoeken naar een bevredigende oplossing. Mocht dat voor u niet voldoende zijn dan kunt u een klacht indienen bij een onafhankelijke klachten-functionaris: bemiddeling@quasir.nl. Mocht het nodig zijn dan kan uw klacht voorgelegd worden bij de geschilleninstantie Zorggeschil via: info@zorggeschil.nl. Voor meer informatie kunt u kijken op: www.zorggeschil.nl.

Aansprakelijkheid diëtist:
Het advies van de diëtist is naar zijn aard resultaatgericht zonder dat resultaat te garanderen. De diëtist sluit elke aansprakelijkheid uit terzake van schade of letsel voortvloeiend uit of verband houdende met de opvolging door de cliënt van door de diëtist verstrekte adviezen, tenzij sprake is van opzet of grove schuld van de kant van de diëtist.Deze website is met grote zorgvuldigheid samengesteld, desondanks is Diëtistenpraktijk Het IJtje niet aansprakelijk of verantwoordelijk voor de volledigheid of betrouwbaarheid van de inhoud hiervan. De op de website aangeboden informatie wordt aangeboden zonder enige vorm van garantie of aanspraak op juistheid. De informatie kan op elk moment wijzigen zonder voorafgaande mededeling van Diëtistenpraktijk Het IJtje. De cliënt blijft altijd zelf aansprakelijk voor alles wat op welke wijze dan ook met zijn of haar gezondheids- of voedingssituatie te maken heeft.

Gezond nieuws!
Onze blog is een plek waar wij over onze praktijk schrijven of tips voor een gezonde leefstijl plaatsen

Gezondheidscentrum
Vaartweg in Hilversum

Diëtiste Hilversum Vaartweg

Vaartweg 163-c
1217 SP Hilversum
tel: 06-50 45 13 02
info@dietisthetijtje.nl

Deltazijde 10-v
1261 TA Blaricum

tel: 06-50 45 13 02
info@dietisthetijtje.nl

Erich Salomonstraat 326
1087 GZ IJburg

tel: 06-50 45 13 02
info@dietisthetijtje.nl

John Blankensteinstraat 1-a
1095 MB Zeeburgereiland

tel: 06-50 45 13 02
info@dietisthetijtje.nl